FCC Team
"Elizabeth and Happy Beavers"
Alexey Morozov
Mikhail Zaytsev
Natalia Sochina
Elena Belova
Mikhail Korotkov
Yaroslav Kochetov
Alena Raskina
Nurik Dzhurakhonov
Irina Talgarenko